GREJNA TELA

U slučajevima kada je usisni vazduh relativno zaprljan krupnim česticama, postavlja se ispred predfilter klase filtracije G3 po EN 779 ( odnosno po ASHRAE 52-76 i DIN 24 185). Ukoliko se radi sa tečnim premazima na vodenoj bazi, tada je potrebno i svež vazduh zagrejati na temperaturu iznad 15 °C, zato se najčešće koriste bakar-aluminijum razmenjivači na toplu vodu ili paru.

Generatori toplog vazduha služe da zagreju vazduh na temperaturu koja je potrebna za tehnološki postupak. Delimo ih na dve velike grupe za direktno i indirektno zagrevanje vazduha. Prva grupa za direktno zagrevanje vazduha ima veći stepen korisnog dejstva, ali mnogi tehnološki postupci ne mogu da podrže produkte sagorevanja, pa oni kao takvi nalaze sve manje primene. Kao izvor energije najčešće se koristi prirodni gas i propan-butan, dok se lož ulje i mazut veoma retko primenjuju.

GREJNA TELA